Welkom

bij het Sociaal Verhuurkantoor Laarne-Wetteren-Wichelen!

VERDER >

In het kader van de door de overheid en lokale besturen, genomen maatregelen zal het SVK de komende weken volgende maatregelen treffen:

 1. niet dringend overleg wordt uitgesteld
 2. personeelsleden nemen niet deel aan geplande opleidingen
 3. er worden geen huisbezoeken uitgevoerd tenzij bij zéér dringende situaties
 4. technische interventies worden uitgesteld en enkel gedaan bij hoge nood of in leegstaande panden
 5. er is geen permanentie op maandag, dinsdag en donderdag
 6. telefonisch zijn alle medewerkers te bereiken tijdens kantooruren
 7. inschrijvingen kunnen enkel digitaal, net als actualiseringen

Deze maatregelen zijn zeker van kracht tot en met 30/05 en worden dan opnieuw geëvalueerd.
We menen dat er geen reden is tot paniekvoetbal maar dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen en onze verantwoordelijkheid nemen om de meest kwetsbaren (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…) en iedereen rond ons, net als onszelf zo goed als mogelijk te beschermen.
Heeft u heel dringend hulp nodig: http://www.noodnummer.be

Niet van kracht tijdens de coronamaatregelen: Permanentie (open zonder afspraak): dinsdag 9u tot 12u en op donderdag van 13u tot 16u. U kan buiten de permanentie enkel langskomen NA AFSPRAAK. Op maandag is het SVK tussen 9u en 12u aanwezig in het nieuwe administratief centrum te Wetteren, gelegen Rode Heuvel 1. U kan NA AFSPRAAK ook hier terecht om in te schrijven of uw dossier te bespreken.

Wat is een SVK?

Het SVK LWW huurt woningen van particuliere eigenaars binnen de regio Laarne, Wetteren en Wichelen. Dit wil zeggen dat eigenaars die graag zekerheid wensen omtrent onderhoud en betalingen hun woning/appartement/studio kunnen verhuren aan het SVK. De enige voorwaarden dat de woning gelegen is binnen deze gemeenten. Alle woningen moeten conform de Vlaamse wooncode zijn. Indien dit niet zo is dan kan een eigenaar bv. eerst de nodige werken laten uitvoeren en hiervoor gunstigere voorwaarden krijgen via premies, net omdat hij zou verhuren aan het SVK. Elke nieuw in te huren woning moet vooraf gekeurd worden door een inspecteur vanuit Wonen Vlaanderen. Als alles in orde is, ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest dat in principe 10 jaar geldig is.
Het SVK neemt alle verantwoordelijkheid als huurder op zich en neemt de rol van huurder (naar eigenaar) en verhuurder (naar onderhuurder) op zich.

Door de woning verder te verhuren, tracht het SVK het tekort aan sociale woningen in Vlaanderen mee op te nemen en het probeert de huisvestingsproblemen van huurders op te lossen door hen samen met externe organisaties ondersteuning te bieden.

SVK's worden erkend door de Vlaamse overheid en ontvangen subsidies vanuit de drie aangesloten gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid. Via zijn werking is het een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid.

Het grote verschil met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) is dat deze laatste een eigen patrimonium heeft, de woningen zijn eigendom van de SHM. Binnen onze regio is de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak werkzaam. In een ideale wereld huren kandidaat-huurders enkele jaren bij het SVK en krijgen ze na enkele jaren een meer permanente woning aangeboden via de SHM die de huur zal berekenen op basis van het inkomen van de huurder. Een SVK heeft geen eigen woningen, de huurprijs die het SVK zal betalen aan de eigenaar wordt doorgerekend aan de huurder + € 10 voor brandverzekering en dergelijke.

Kandidaat huurders

Voorwaarden om in te schrijven:

 • U bent meerderjarig.
  Indien u minderjarig bent, kan u enkel inschrijven indien u ontvoogd bent en/of begeleid zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.
 • Het netto gezamenlijk geïndexeerd belastbaar inkomen voor het jaar 2019 bedraagt;
  24.852 € voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
  26.934 € voor alleenstaanden met een handicap
  37.276 € voor gehuwden/samenwonenden/anderen, verhoogd met 2084 € per persoon ten laste
  U kan dit nagaan via het aanslagbiljet van 2017 met hierop de inkomsten van 2016. Indien uw situatie danig veranderde tegenover 2016, neem dan contact op met het SVK zodat we samen kunnen nagaan op basis van welk inkomen u wel in aanmerking komt.
 • U beschikt niet over een woning of bouwgrond in binnen -of buitenland in volle eigendom of volledig vruchtgebruik.
 • U bent de Nederlandse taal machtig of bent bereid deze te leren.
 • Indien u een verplichte inburgeraar bent (niet EU-lid), heeft u de inburgeringscursus gevolgd of bent u bereid deze te volgen.
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister -of vreemdelingenregister of hebt een referentieadres van het OCMW. Personen ingeschreven in het wachtregister komen niet in aanmerking.

Inschrijven

 • op dinsdagvoormiddag of donderdagnamiddag bij het sociaal verhuurkantoor (Margote 93 te 9260 Wichelen) of
 • op andere dagen na afspraak tussen 8u30-12u en van 12u30 - 16u
 • bij het OCMW van uw woonplaats
 • u kan de inschrijving ook zelf invullen, vraag uw formulier aan (info@svk-lww.be) en bezorg het aan het SVK samen met de nodige documenten

Wachtlijst

De wachtlijst is gebaseerd op een puntensysteem. Afhankelijk van uw woonnood, inkomen, binding met het werkingsgebied en het aantal kinderen ten laste zal u hoger of lager op de wachtlijst staan. Hierdoor krijgen sommige kandidaat-huurders snel een woning en moeten anderen langer wachten. Er gelden geen prioriteiten via een wachtlijst van het SVK.

Het is dus niet zo dat u vandaag zou inschrijven en onderaan de wachtlijst terecht komt. Wie inschrijft en een hoge woonnood heeft, een laag inkomen en bv. kinderen ten laste kan plots als eerste of meer vooraan de wachtlijst staan. Hou hier rekening mee want soms gaat men er van uit dat voorrang wordt verleend. Dit is echter nooit het geval is.

Zelf een woning aanbrengen

De enige manier om de wachtlijst 'over te slaan' is om zelf op zoek te gaan naar een woning en de eigenaar voor te stellen om te verhuren via het SVK. Als de eigenaar akkoord gaat en er kan een overeenkomst getroffen worden met het SVK dan bent u de eerste kandidaat om deze woning te huren. Er zijn wel criteria:

 1. U hebt al contact gehad met de eigenaar. U hebt de woning ook al bezocht.
 2. De woning moet voldoen aan alle kwaliteitsnormen.
 3. Het SVK moet met de eigenaar akkoord geraken over de contractuele voorwaarden. Vraag gerust aan de eigenaar om met het SVK contact op te nemen voor meer informatie!

Toewijzing van een studio, appartement of huis

Als het SVK een nieuwe woning inhuurt, of er komt een woning vrij, dan kan het SVK deze verhuren aan een kandidaat die staat ingeschreven op de wachtlijst. Afhankelijk van het aantal slaapkamers, de woonwensen en gezinssamenstelling van de kandidaat huurder, wordt er gekeken wie in aanmerking komt voor deze woning. Het is daarom zeer belangrijk van je woonwensen door te geven. Een woning zonder tuin/terras/koer zal bv. nooit in aanmerking komen voor kandidaat-huurders met een hond.

Omdat er verschillende kandidaten in aanmerking komen voor een woning, worden steeds de eerste 30 kandidaat-huurders aangeschreven. Eerst vragen we om uw gegevens actueel te maken, hierna maken we een nieuwe rangschikking van deze kandidaten en leggen we een bezoekmoment vast. U dient hierop sowieso te reageren omdat u anders drie maanden 'in wacht gezet wordt. Dit wil zeggen dat u gedurende 3 maanden geen uitnodiging voor een woning zal ontvangen. Wenst u dit niet, dan kan u dit doorgeven.

Het kan dus zijn dat u enkele keren een uitnodiging ontvangt om een woning te gaan bezoeken maar niet onmiddellijk een woning krijgt toegewezen omdat diegene voor u op de wachtlijst telkens de woning krijgt. Heel vervelend maar we vragen u even geduld te hebben. Indien u sporadisch een uitnodiging krijgt, wil dit zeggen dat u toch ergens vooraan de wachtlijst staat.

Actualisatie

Als kandidaat-huurder is het belangrijk om elke wijziging in uw privé situatie die te maken heeft met de inschrijving, door te geven aan het SVK. Het kan uw puntenaantal ten goede komen en op die manier uw wachttijd misschien korter maken.

Het SVK doet 2-jaarlijks een verplichte actualisatie-ronde. Vul ook deze in en breng de formulieren tijdig binnen want geen reactie betekent een schrappingvan de wachtlijst. Uiteraard kan u onmiddellijk opnieuw inschrijven! Is het papierwerk teveel gedoe? Neem contact op met het SVK of het OCMW van uw woonplaats, wij helpen u graag verder met het invullen van de papierwinkel.

Waarborg en eerste maand huur

Het SVK vraagt altijd een huurwaarborg van 2 maanden en de betaling van een eerste maand huur alvorens een contract kan worden opgemaakt. Hou er rekening mee dat u mogelijks nog een opzeg moet doen voor uw huidige woning. In de meeste gevallen is dit drie maanden, een brief kan u beter aangetekend versturen en de opzeg gaat in de eerste dag van de maand volgend op uw brief.

Indien u moeilijk zelf een waarborg of eerste maand huur kan betalen of als u vragen heeft rond uw opzeg ga dan zeker vrijblijvend eens langs bij het OCMW van uw woonplaats.

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van het Sociaal Verhuurkantoor (Naam + adres) en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd. Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met de IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring. Deze beraadslagingen kunnen geraadpleegd worden via de webpagina van de VTC : http://vtc.corve.be/machtigingen.php. Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Eigenaars

Uw voordelen

Huurgarantie

U hoeft niet langer wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen. Het SVK garandeert u maandelijkse huurinkomsten voor de volledige periode van het huurcontract. Renovatiepremies Als u uw woning wilt verbouwen of renoveren om nadien te verhuren aan een SVK, kunt u oa. aanspraak maken op de renovatiepremie en/of een sociale dakisolatiepremie. deze premies zijn hoger dan wanneer u privé werken zou uitvoeren. Informeer bij de dienst wonen van de gemeente om na te gaan op welke premies u recht heeft. U kan ook terecht bij Woonplus - https://www.woonplus-lww.be Belastingsvoordeel verminderde BTW bij aankoop nieuwbouw indien je huurcontract van 15 jaar aangaat bij een SVK (12% i.p.v. 21%) verlaagde registratierechten bij aankoop van bestaande woning (7%) indien je huurcontract aangaat bij een SVK voor 9 jaar Onderhoud van de woning Het SVK zal er op toezien dat de huurder het pand als een goede huisvader zal onderhouden. Als er klachten zijn, zal de huurbegeleider proberen de huurder aan te sporen om alles in orde te brengen. Indien nodig wordt hulp ingeroepen van externe diensten. Lukt ook dit niet, dan zal het SVK genoodzaakt zijn gerechtelijke stappen te ondernemen. Professionele partner Het SVK neemt het beheer van uw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..). Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing Als u verhuurt aan een SVK komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing. U betaalt 2.54 i.p.v. 3.97% onroerende voorheffing. Bel gerust naar het SVK voor meer informatie (vraag naar Geoffrey) Geen risico op leegstandsheffing Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Hierdoor vermijdt u langdurige leegstand en de bijbehorende leegstandsheffing. Geen gerechtelijke procedures Het SVK is uw huurder en is daardoor verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Geen huurwaarborg maar zekerheid rond teruggave van het pand in de oorspronkelijke staat. Het SVK zorgt er voor dat u het pand na de verhuurperiode in dezelfde staat terug ontvangt, uiteraard moet rekening worden gehouden met zaken zoals slijtage ed... Herstellingen. Kleine herstellingen ten laste van de huurder zullen door het SVK worden opgenomen (eigen klusjesdienst). Indien er zich toch grotere werken voordoen, zullen wij u tijdig contacteren zodat u zelf op zoek kan gaan naar een aannemer om deze werken uit te voeren. Plaatsbeschrijving. We maken samen met u een plaatsbeschrijving op bij intrede en op het einde van de overeenkomst, deze is kosteloos en wordt samen met de huurovereenkomst geregistreerd.

Zijn er ook nadelen?

De huurprijs die het SVK zal betalen ligt ongetwijfeld lager dan hetgeen u zou kunnen aanrekenen op de private markt. Als u echter de maanden leegstand, kosten van opkuis, deurwaarders enz. mee in rekening zou brengen, dan zal u merken wat de grote meerwaarde is aan het ontvangen van de maandelijkse huurgelden zonder zorgen omtrent onderhoud. Als eigenaar heeft u bv. geen inspraak in wie de woning zal huren. Het SVK volgt een wachtlijst en kan zelf niet bepalen wie welke woning zal inhuren. We vragen uw vertrouwen dat het SVK er over zal waken dat de woning wordt onderhouden en de nodige stappen zal ondernemen bij overlast van welke aard ook.

Krijgt u toch klachten van buren, heeft u zelf klachten of vragen, valt de huurder u lastig met vragen of opmerkingen...? Verwijs hen door naar het SVK of stel rechtstreeks zelf je vragen aan ons. Wij kunnen pas handelen als we op de hoogte zijn van het probleem.

Als eigenaar heeft u het recht om jaarlijks uw woning te bezoeken. We vragen wel om minstens 14 dagen op voorhand contact op te nemen met het SVK zodat we tijdig afspraken kunnen maken met de huurder.

Hoe verloopt het inhuren van een woning

 1. Het SVK zal eerst met u bekijken wat uw verwachtingen zijn, wat het SVK kan bieden en zelf van u verwacht.
 2. Als dit overeen lijkt te komen, zal er een afspraak gemaakt worden om de woning te komen bezichtigen (bij voorkeur tijdens kantooruren).
 3. Tijdens de bezichtiging zal het SVK een eerste controle uitvoeren om na te gaan of de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten die opgelegd worden door de Vlaamse Wooncode. Voor meer informatie kan u terecht op de website van Wonen Vlaanderen.
 4. Mochten er tekortkomingen of opmerkingen zijn, dan zal er vanuit het SVK gevraagd worden om bepaalde werken of aanpassingen uit te voeren in de woning.
 5. Kort na het huisbezoek zal er vanuit het sociaal verhuurkantoor een huurprijs afgesproken worden.
 6. Als u met het SVK tot een akkoord komt over eventuele werkzaamheden, de huurprijs en de andere contractvoorwaarden, wordt de woning verplicht nog eens gecontroleerd door Wonen Vlaanderen. Zij gaan een finale controle uitvoeren aan de hand van een technische fiche om na te gaan of de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.
 7. Een SVK kan enkel woningen inhuren die gecontroleerd zijn door Wonen Vlaanderen en enkel als de woning aan de normen voldoet, kan het SVK inhuren. Als eigenaar ontvangt u een conformiteitsattest.
 8. Het eerste huisbezoek, de controle door de dienst Wonen Vlaanderen, het afleveren van een conformiteitsattest (CA) en later ook de opmaak van de plaatsbeschrijving en het registreren van het contract gebeurt KOSTELOOS.
 9. Er wordt met de eigenaar een datum van inhuring afgesproken, het SVK wacht bij voorkeur tot een huurder werd gevonden via het systeem van toewijs om extra kosten van leegstand te vermijden bij de eerste inhuring. Indien de woning werd aangebracht door een kandidaat-huurder, dan kan het SVK onmiddellijk over gaan tot inhuring.
 10. Bij de ondertekening van het contract vraagt het SVK bijkomende attesten zoals een keuringsattest van de gas- en/of elektriciteitsinstallatie, een energieprestatiecertificaat (EPC), een bewijs van het laten kuisen van schouwen, septische putten,…

OPGELET! Elke woning moet op elke bouwlaag voorzien zijn van een rookdetector - Elke woning, ook huurwoningen moeten voorzien zijn van dakisolatie tegen 2020. Voor het plaatsen van dubbel glas krijgt u de tijd tot 2023. Na die data is uw woning in principe ongeschikt om te verhuren.

Huurprijs

Omdat het SVK woningen verhuurt aan kandidaat-huurders die het financieel iets minder makkelijk of ronduit moeilijk hebben, willen wij rekening houden met een aantal maximale inhuurprijzen. De druk op het inkomen van onze huurders die vaak leven van vervangingsinkomsten, leefloon of uitkeringen is te groot. Het SVK rekent geen commissieloon aan de eigenaar en rekent ook niets extra door aan de nieuwe huurder(s), met uitzondering van de bijdrage in o.a. de brandverzekering. De prijs die het SVK overeenkomt met de eigenaar wordt doorgerekend aan de huurder. Een huurder ontvangt meestal vanuit de overheid een tegemoetkoming op deze huurprijs waardoor de huurlast iets minder zwaar valt op het gezinsbudget.

Vanuit het bestuur opteren wij het handhaven van een maximale inhuurprijs afhankelijk van de bezettingsgraad. Het SVK start voor een woning / appartement met 1 slaapkamer op een basis inhuurprijs tussen €400 en max. €490. Per bijkomende slaapkamer gaat deze prijs stelselmatig hoger. Voor een woning /appartement met 4 slaapkamers bedraagt de inhuurprijs bv. max. € 600.

Wenst u graag meer informatie, een vrijblijvend plaatsbezoek? Neem zeker contact via info@svk-lww.be. Het SVK is ook alle dagen telefonisch bereikbaar (8u-12u en van 12u30 -16u) op het nummer 052/423380.

We verwijzen u ook graag door naar: http://www.vlaamsverhuurplan.be

Contact

SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
Margote 93
9260 Wichelen
T: 052 42 33 80
F: 052 42 21 88